HOTLINE : (+66) 02-898-3000 (Auto)
E-mail : services@rlburner.com
LINE ID : rlburner
ข่าวสาร & กิจกรรม
Propak Asia 2018
3 กรกฎาคม 2561

RIELLO ขออนุญาติเรียนเชิญลูกค้าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานทุกๆท่าน เข้าร่วมชมงานจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน Propak Asia 2018 ณ ไบเทค บางนา โดยในงานมีการจัดแสดงสินค้า